حکم آزادی ناخدا و سه خدمه نفتکش گریس یک ++ راو-کو

حکم آزادی ناخدا و سه خدمه نفتکش گریس یک ++ راو-کو