تغییرات و تصمیمات شرکت

منظور از تغییرات شرکت :

تغییرات: مدارک مورد نیاز : کپی تمام مدارک ثبتی شرکت اعم از ،آگهی ثبتی _روزنامه رسم ،اساسنامه ،در شرکت های سهامی خاص اظهار نامه در شرکت های مسئولیت محدود تقاضانامه و شرکت نامه ،در صورت تغییرات آخرین آگهی تغییرات،مدارک شناسای اعضاء(کپی شناسنامه و کارت ملی) زمان: 14_20کاری(البته نقل و انتقال سهام مدت زمان طولانی تری نیاز است.)

تغییرات می تواند به صورت تغییر اقامتگاه شرکت ،موضوع شرکت،هیئت مدیره شرکت،میزان سهام یا سهم الشرکه اعضا و شرکاء میزان سرمایه شرکت و…….. باشد.

تغییرات می تواند در اساسنامه و یا هیئت مدیره باشد

شرکت های مسئولیت محدود : جهت تعیین مدیران مجمع عموی عادی  تشکیل می شود جهت تشکیل ای مجمع   51% سهام و اکثریت عددی بایستی حضور داشته باشد.جهت تغییرات در مورد اساسنامه از قبیل موضوع، نام شرکت،اقامتگاه شرکتو….. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود بایستی 75% سهام و اکثریت عددی رعایت شود.

در شرکت های سهامی خاص مجمع عمومی عادی با حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام با 51% سهام واکثریت عددی باحق رای ضروری است و در مجمع عمومی فوق العاده با صدور بیش از 2 سهم سهامداران یا نماینده آن ها .

تغییرات و تصمیمات شرکت

تمامی تغییرات شرکت ها در 3 حالت تنظیم می شود

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی فوق العاده

و یا جلسات هیئت مدیره

انجام می پذیرد.

نکته:

زمانی که مجمع عمومی عادی در 4 ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد ((عادی سالیانه))

ودر ماه های دیگر (( عادی به طور فوق العاده )) نامیده می شود.

الف)اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

افزایش و یا کاهش سرمایه
انحلال
تغییر در مفاد اساسنامه که می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

تغییر نام شرکت – تغییر موضوع فعالیت – تغییر آدرس – افزایش یا کاهش سرمایه – افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت – تبدیل سهام به با نام و بی نام – تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر موارد که مطابق با قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر داد.

ب)اختیارات مجمع عمومی عادی

مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد که از جمله شامل:

تعیین اعضاء هیئت مدیره (تعیین بازرسین – تصویب بیلان مالی – تعیین پاداش مدیران و …

به شرح ذیل :

تغییر اعضاء هیئت مدیره
جابجایی شریک
تغییر آدرس شرکت
افزایش سرمایه
کاهش سرمایه
الحاق به موضوع شرکت
تغییر حق امضاء
تغییر نام شرکت
ایجاد شعب
خرید و فروش سهام
تغییر بند اساسنامه
انحلال شرکت

و ….

برای تغییر هر گونه تصمیمی که اشاره شد به راحتی با تنظیم یک صورت جلسه و اتخاذ تصمیم

مدارک مورد نیاز برای تغییرات شرکت :

مدارک شناسایی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران شرکت

مدارک ثبتی شرکت (روزنامه رسمی ، لیست آخرین سهامداران یا شرکای شرکت )

زمانبندی برای ثبت تغییرات شرکت

تنظیم صورت جلسات کمتر از 2 ساعت

بعد از امضاء اوراق 9 تا 12 روز صدور آگهی ثبتی توسط اداره ثبت شرکتها

کمتر از 7 روز روزنامه رسمی

درباره ی ntynopsvwerv

مطلب پیشنهادی

موضوعاتی که برای ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز ندارند

موضوع فعالیت هر شرکت نشان دهنده ی هویت شرکت است،به همین منظور موضوع شرکت از …